GlaxoSmithKline 'misled doctors' over antidepressant safety