Wave appoints Mehwish Abdeali as senior programme executive